Hvis et parkeringsselskap hadde drevet videoutleie, ville det kostet 14.000 kroner å levere en film en dag for sent. Parkeringsbøtene står ikke i noe rimelig forhold til avtalebruddet fra kundens side.

700 kroner for å stjele 2,50

700 kroner for å stjele 2,50

Se nøye på faksimilen på denne siden. Den er lagt på ruten til min kones bil. Billetten utløp 14:23, parkeringsvakten skriver ut sitt forelegg fem minutter senere, det vil si 14:28. Min kone kom til bilen om lag to minutter etter det igjen. Hun har med andre ord «stjålet» om lag 7 minutters parkering. Det er det ingen tvil om. Straffen er en bot på 700 kroner. Kan vi akseptere at disse selskapene skal få lov å ta seg til rette på denne måten?

Nå var det en spesiell historie som gjorde at min kone kom for sent, uten at det egentlig har noe med poenget å gjøre. Min sønn fikk et illebefinnende på legekontoret, og det gjorde at den planlagte legehalvtimen tok veldig mye lenger tid enn det man i utgangspunktet kunne forvente.

Det kan selvfølgelig ikke parkeringsvakten, som må ha ligget i buskene, vite noe om. Det kan sogar tenkes at parkeringsselskapet frafaller akkurat denne boten ut fra en nødrettslig begrunnelse. Hun har klaget. Men intet av dette vedkommer egentlig saken. Jeg reagerer utelukkende på størrelsen på straffen som ikke står i noe rimelig forhold til avtalebruddet fra hennes side.

Parkeringen på denne plassen koster nemlig 20 kroner for 55 minutter. Hun betalte 13:28 for parkering frem til 14:23. Det betyr at Q-Park priser retten til å leie denne parkeringsplassen for et korttidsopphold til 36 øre minuttet. Ergo har min kone fratatt selskapet en eventuell mulighet til å leie den ut igjen i den ubetalte tiden, som er 7 minutter, for maks 2 kroner og femti øre. Hvis vi antar at denne plassen har et belegg på om lag 75 % av tiden, betyr det at selskapet i dette tilfellet har blitt påført et tap av hennes avtalebrudd på 1 krone og 90 øre. Straffen for det, er altså 700 kroner. Eller 280 ganger mer enn de 2,5 selskapet setter som markedsverdi. Hvis andre hadde praktisert en lignende straff, ville det for eksempel kostet 14 000 kroner å levere en leiefilm en dag for sent.

Jeg har ingen problemer med å forstå at selskapene må ha en straffereaksjon skrevet inn i avtalen man stilltiende aksepterer ved å sette fra seg bilen på en slik plass. Alt annet ville ført til at en god del ville tatt seg til rette. Det er ingen tjent med. Men jeg mener det finnes et par poenger her som gjør at stortinget bør ha et ord med i laget. Disse plassene, selv om de er privateid, befinner seg i det offentlige rom. De er en del av den ordinære infrastrukturen for billister, noe også parkeringsselskapene vedkjenner seg ved at de vil at flest mulig skal bruke dem.

Selskapene kan sikkert anføre at de ikke kan vite hvor mye tid kundene deres stjeler. Derfor må de operere med en bot for alle. Det mener jeg er helt feil. Det bør være enkelt for selskapene å gradere boten ut fra avtalebruddets størrelse enten det dreier seg om tidsmengden for lite betalt, om man ikke har betalt i det hele tatt eller om man har satt fra seg bilen ulovlig på annet vis.

Jeg antar at det skjer vel så ofte at kundene faktisk forlater plassen før parkeringstiden går ut. Med andre ord har ikke selskapene totalt sett noe tap fordi de som betaler for litt lite tid, blir dekket inn av de som betaler for litt for mye tid. Slik sett er det ingen økonomiske problemer for selskapene å operere med et visst slingringsmonn før de i det hele tatt tar opp botblokken.

Jeg mener stortinget må på banen og sette en stopper for denne ågervirksomheten til parkeringsselskapene. Regelverket bør være likt for offentlig og private parkeringsplasser. Forbrukerombudet har foreslått dette nylig. Jeg mener lovmaker bør gå enda lenger enn det Forbrukerombudet ønsker. I mitt forslag til regelverket bør man innføre maksimalsatser for hvor mye eier av parkeringsplassen har rett til å bøtlegge folk. Mitt forslag er at bøter for bagatellmessige parkeringsforseelser uansett ikke kan overstige f eks 500 kroner, og de kan meget vel begynne på 50 kroner hvis man kommer noen minutter for sent. Mellom der, kan man tidsgradere avtalebruddet. Har du ikke gyldig billett, altså et overlagt tyveri av parkeringstid, kan vi diskutere maksimalsats.

Det er også mulig at lovmaker bør vurdere om man skal kreve at det finnes mulighet for å betale i etterkant. Det vil si at du drar kortet når du kommer, og drar det igjen når du forlater plassen. På den måten blir det enkelt å gjøre opp for seg.

Merk at jeg ikke i mitt forslag omtaler parkering utenfor steder som er ment til dette formålet. Har du parkert slik at du hindrer andres fremkommelighet, eller satt fra deg bilen der det er ulovlig å parkere i utgangspunktet, kan vi ha strengere sanksjoner. Det har vi også. Da blir bilen tauet bort. Vi må skille mellom de bagatellmessige forseelsene som bare er en melkeku for parkeringsselskapene, og de forseelsene som er reelt sett et samfunnsproblem. For eksempel parkering som hindrer utrykningsbiler å komme frem.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende